✔️ 100% AUTHENTIEK - 🚛 GRATIS VERZEKERDE VERZENDING

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Aanvaarding en toepassing

1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en verkopen aangegaan BAGS&MORE, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

1.2. Adres maatschappelijke zetel: BAGS&MORE, Albert Pinotweg 1/201, 8620 Nieuwpoort, ondernemingsnummer BE0641.670.836, mailadres: anne@bags-more.com.

1.3. Onderhavige voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit van het onderhandelen of afsluiten van een overeenkomst met BAGS&MORE. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij of zij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

1.4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

 

 1. Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en annulatie

2.1 Alle bestellingen kunnen geplaatst worden op de website www.bags-more.com.

2.2 BAGS&MORE geeft een complete en waarheidsgetrouwe omschrijving van de artikelen die worden aangeboden op haar website. De afbeeldingen en video’s die weergegeven worden zijn louter ter illustratie. De omschrijving is gebaseerd op informatie die BAGS&MORE mocht ontvangen van de respectievelijke klant, fabrikant of leverancier. Een foute omschrijving verbindt BAGS&MORE niet en kan niet leiden tot een eventuele ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding. BAGS&MORE doet het nodige nazicht m.b.t. de echtheid van de artikelen op basis van de aan haar verstrekte informatie en stukken.De klant verbindt er zich toe om de originele aankoopbewijzen voor te leggen aan BAGS&MORE. In geval na aankoop zou blijken dat er twijfels rijzen i.v.m. de echtheid zal de klant BAGS&MORE binnen de 8 dagen na aankoop in kennis stellen bij aangetekend schrijven. Na verstrijken van deze termijn kunnen geen klachten meer aanvaard worden. In geval BAGS&MORE vaststelt dat opzettelijk verkeerde informatie werd bezorgd of in geval er sprake is van bedrog zullen de werkelijke kosten worden aangerekend met een minimum van 250 euro per item, artikel.

2.3 In het geval het bestelde artikel niet meer in voorraad is verbindt BAGS&MORE zich er toe de klant per e-mail te verwittigen binnen de 5 dagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.5 De koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het ogenblik van de definitieve plaatsing van de bestelling op de website www.bags-more.com. Van deze bestelling zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt binnen de twee dagen na het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe BAGS&MORE te contacteren.

2.6 De bestelling kan kosteloos geannuleerd worden voorafgaand aan de verzending van de bestelling. De klant dient hiervoor per e-mail contact op te nemen met BAGS&MORE op het e-mail adres: anne@bags-more.com. De betaling zal binnen de 7 dagen terugbetaald worden door BAGS&MORE.
In het geval de verzending reeds verzonden is kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd worden.

 

 1. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen worden weergegeven bij de artikelen in de munteenheid Euro, zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten. De verzending gebeurt met Bpost, u krijgt een mail met uw track and trace code, u wordt tevens meerdere malen verwittigd waar het pakket zich bevindt. Deze verwittiging gebeurt telkens per mail.

3.2 BAGS&MORE houdt zich het recht voor de prijzen eenzijdig aan te passen op haar website.

 

 1. Betaling

4.1 Alle betalingen gebeuren online via Mollie.com.

4.2 BAGS&MORE behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de overeenkomst eenzijdig op te zeggen in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welk danige schade.

4.3 BAGS&MORE behoudt zich het recht voor een beroep te doen op haar retentierecht in geval van uitblijven betaling.

 

 1. Levering

5.1 De klant dient het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend verantwoordelijk hiervoor.
De levering geschiedt op het door de klant opgegeven adres binnen de 1 kalenderweek, tijdens de verlofperiode kan de verzending oplopen tot 14 kalenderdagen, na ontvangst van betaling. Deze termijn is louter indicatief en geenszins bindend voor BAGS&MORE. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

5.2 BAGS&MORE levert haar goederen uitsluitend in België.

5.3 Indien de levering vertraging ondervindt, of in het geval een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk 10 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail.

5.4 Het risico van beschadiging of verlies van artikelen berust bij BAGS&MORE tot de verzending van de goederen naar de klant.

 

 1. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is BAGS&MORE niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen, minstens worden ze opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt onder andere (niet limitatief) verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel/ gedeeltelijk wordt verhinderd.

 

 1. Bescherming persoonsgegevens

7.1 De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. In het geval de correcte gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd.

7.2 De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in het informaticasysteem van BAGS&MORE. Zij verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten.

7.3 De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een aangetekende ondertekende brief te richten aan BAGS&MORE. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

 

8.Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle producten, labels, video’s, afbeeldingen, websitepagina’s, ontwerpen, studies, intellectuele eigendomsrechten,… blijven ten allen tijde eigendom van BAGS&MORE. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder toelating van BAGS&MORE.

8.2 Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. De geleverde artikelen blijven aldus, in afwijking van artikel 1583 BW., tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van BAGS&MORE. Tot zolang is het de klant verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van BAGS&MORE. De klant is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren.

 

 1. Geoorloofd gebruik en vrijwaring 

9.1 De klant dient de aangeboden producten te gebruiken als een goede huisvader. De klant mag op geen enkele wijze producten aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van BAGS&MORE of derden. De klant zal hierbij rekening houden met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van BAGS&MORE. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven.

9.2 De klant zal BAGS&MORE vrijwaren tegen alle kosten, vordering, schadevergoedingen, uitgaven, procedurekosten, etc… van derden die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en het ongeoorloofd gebruikt van de door BAGS&MORE geleverde producten. 

 

 1. Aansprakelijkheid

 10.1 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. BAGS&MORE kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele falen van haar producten.

10.2 De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk en geoorloofd gebruik van producten daarbij rekening houdend met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van BAGS&MORE.

10.3 BAGS&MORE zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de BAGS&MORE gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van BAGS&MORE zal in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs.

10.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet voor opzet en grote schuld in hoofde van BAGS&MORE.

 

 1. Consignatie periode

De goederen blijven maximum 6 maanden in consignatie, indien deze NIET verkocht worden, zullen ze door BAGS&MORE terug bezorgd worden.

Na definitief afgesloten verkoop worden de bedragen binnen de 14 dagen overgemaakt.

 

 1. Varia 

12.1 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met BAGS&MORE voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van BAGS&MORE.

12.2 Indien een bepaling van een met BAGS&MORE gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

 

 1. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

13.1 In geval van geschil in rechte zijn enkel de rechtbanken uit het arrondissement West-Vlaanderen Afdeling Brugge bevoegd.

13.2 Enkel het Belgische recht is van toepassing.

 

 1. Authenticiteit

Indien na controle de  consignant/inbrenger van de goederen er kennis van heeft dat deze namaak/vals zijn en deze toch bezorgt aan BAGS&MORE, of indien uit een nacontrole blijkt dat de goederen namaak/vals zijn, dan worden deze goederen geweigerd en wordt een administratieve kost van 250 euro exclusief BTW per item gefactureerd, dit onverminderd het recht van BAGS&MORE om hogere schadevergoeding te vorderen indien de consignant/inbrenger te kwader trouw heeft gehandeld.

Indien de consignant/inbrenger van goederen het resultaat van de controle inzake authenticiteit betwist, kan de aanstelling van een expert verzocht worden, kosten lastens de consignant/inbrenger zonder enige mogelijkheid tot verhaal op BAGS&MORE.

Bijwerken van …
 • Geen producten in de winkelwagen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze nieuwe artikelen!

Wachtlijst We laten het je weten als het product op voorraad is. Laat hieronder je e-mailadres achter.